Правила на форума (Forum rules)

Потребителски аватар
admin
Site Admin
Мнения: 2
Регистриран: ср юни 08, 2016 3:48 am
Местоположение: избери
Пол: Мъж
Ориентация: Хетеросексуален
Роля: Връзващ
Активност: Практикувам, когато мога
Цел: ---
Заетост: ---
Контакти:

Правила на форума (Forum rules)

Мнениеот admin » чет юни 09, 2016 2:44 am

English version below

За ваша сигурност, останалите форуми и подфоруми ще се виждат само от регистрирани потребители!

1. BDSM.bg е тематичен форум за BDSM културата в България. В него имат място както практикуващи BDSM само в личен план и фетишисти, така и професионалисти в BDSM контекст.

2. Всеки потребител има правото да участва само с един псевдоним. Изключение правят потребители, които са предварително предоставили уважителна причина - като създаване на профил на магазин. Алтернативните прфили, които нарушават това правило, ще бъдат изтривани, а собствениците им ще бъдат санкционирани с вероятност и за БАН по IP адрес. Регистрирането на различни профили от един и същ IP адрес ще бъде разглеждано като опит за нарушаване на това правило.

3. Писането във форума на Български език е силно желателно!
Правилото не важи за потребители от чужбина, които говорят не говорят български, английски и в случайте, в които се цитират термини и наименования.
Ако пишете на български и нямате кирилица на компютъра си, използвайте преводач.
Избягвайте писането само с главни букви!
Използвайте шрифта по подразбиране - той е достатъчно четлив.

4. Във форума на BDSM.bg държим на добрия тон, уважението между участниците и градивната критика. Използването на груб, неуважителен, унизителен, заядлив, нетолерантен или заплашителен език е абсолютно недопустимо и подобни прояви ще бъдат редактирани или изтривани без предупреждение, а лицата, които са нарушили това правило, могат да бъдат обект на различни административни наказания. Публикуването на материали, нарушаващи или подстрекаващи към нарушаването на действащото българско законодателство, ще води до директното им изтриване.

4.1. Не се допуска споделянето на лична или непотвърдена информация за хора, регистрирани или не във форума.

4.2. Имате право да споделяте вашата собствена лична информация, но рискът и отговорността за това решение са изцяло ваши. Никой от екипа на BDSM.bg (администратори, модератори и др.) не носи отговорност за евентуални нежелани последствия от това решение. Силно препоръчително е да не публикувате вашата собствена лична информация на места, достъпни за всички или неотсяти от вас потребители на форума!

5. Преди да създадете нова тема, използвайте търсачката на форума, за да се убедите, че такава, или подобна вече не е създадена.
Администраторите и модераторите на форума си запазват правото да обединяват или изтриват дублиращи се теми.

6. Администрацията на форума не подкрепя нарушаването на Закона за авторското и сродните му правa.
Призоваваме ви да се въздържате от публикуването на директни връзки, съдържащи материали в нарушение обекта на авторското право, както и искането на такива чрез форума.
Информация от форума НЕ може да бъде цитирана без съгласие от страна на BDSM.bg администратор или автора на мнението и задължително трябва да се упомене източникът на тази информация - в случая форумът на BDSM.bg и източникът (авторът). Ако информацията се цитира в интернет, тя трябва да бъде придружена и с хиперлинк към форума.
Всички останали случаи на ползване на информация от този форум без изричното писмено съгласие на BDSM.bg са напълно забранени, представляват нарушение на чл. 97 от Закона за авторско право и сродните му права.
Форумът е обект на авторско право по смисъла на Закона за авторско право и сродните му права.

7. Въпреки, че администраторите и модераторите на форума ще се опитат своевременно да премахнат или редактират всеки материал, нанасящ каквато и да е вреда, или нарушаващ законите в страната, не е възможно да бъдат прегледани всички публикувани съобщения. В този смисъл, съобщенията във форума изразяват личното мнение на автора им и екипът, поддържащ форума, не носи отговорност за тях.

8. BDSM.bg има за цел да предоставя възможност на всекиго да сподели своите мисли и опит, както и да общува с останалите потребители – информацията трябва да е за всички.
Всички са добре дошли да я споделят, да се срещнат хора с общи интереси и да създават ползотворни материали.

9. Темите и мненията, които са с груби правописни грешки могат да бъдат редактирани от екипа на BDSM.bg, а ако са в неподходящ раздел, ще се преместват без предупреждение. Обект на модерация могат да бъдат теми и други публикации с неясно заглавие или съдържание. Ще бъдете уведомявани единствено, ако мнението Ви бъде напълно изтрито.

10. Информацията в сайта http://www.bdsm.bg и във форума му е предоставена от личния опит на отделни хора, преводи на чужди статии и други източници. Това, което работи за едни хора, може да не е безопасно за вас. Ако използвате тази информация, го правите на ваша отговорност.

11. Първите 10 мнения на новорегистрираните потребители ще бъдат проверявани от модератор преди да бъдат публикувани, за да се защити форума от спам ботове и за да се подсигури, че новите участници ще научат правилата на форума.

11.1 Потребители с повече от 10 мнения ще могат да публикуват мнения без да е необходимо предварително одобрение от модератор.

11.2 Всички потребители имат отговорността да спазват правилата. Публикациите могат да бъдат променяни или трити от модератор, независимо дали трябва да се одобрят предварително или не.

12. Спамът (или писането на празни приказки; безсмислено съдържание; мнения, извън контекста на обсъжданата тема) е нежелан във форума и такива мнения ще бъдат трити, а авторите им ще бъдат третирани в съответствие с правилата на форума.

Относно личните съобщения, чата и запознанствата в сайта:

13. Етикетът на общуване във форума на BDSM.bg изисква да подхождате към нови запознанства с уважителен тон и по цивилизован начин, както се очаква от вас и в живота извън BDSM средите. Това означава:

13.1 Да прочетете внимателно профила на новия ви събеседник преди да го заговорите, за да се информирате за интересите му и предпочитаната от него роля. Така ще избегнете да адресирате като "Господар" някого, който ясно е отбелязал, че е "подчинен" и т.н.

13.2 Да не влизате в словесна BDSM игра преди да сте получили съгласието на събеседника ви да влезе в роля.

13.3 Да не пращате ваши снимки на събеседника ви, ако не сте получили неговото съгласие или не ви ги е поискал.

13.4 Да не затрупвате със съобщения събеседниците ви, ако не са ви отговорили и да не им държите сметка кога ги четат и ви отговарят.

13.5 Да не настоявате комуникацията ви да продължи, когато ви отказват или не ви отговарят.

_____________________________________________________________________________________

14. Нарушаването на едно или повече от правилата на форума ще бъде санкционирано с до две предупреждения преди на потребителя да започнат да му се налагат забрани да посещава форума за определено време. Системното нарушаване на правилата може да доведе до заличаване на профила на нарушителя и недопускането му да участва във форума отново. Екипът на BDSM.bg имаме цел да поддържаме форума като качествена среда за общуване и ще налагаме правилата стриктно. Уведомявайте ни, когато видите някой потребител да нарушава правилата, за да вземем мерки и да се погрижим за комфорта на всички.

15. Административните решения на екипа на BDSM.bg не се оспорват.

16. Екипът на BDSM.bg, може да променя или добавя нови правила по-всяко време, така че преглеждайте темата за обновления.


English version


1. The BDSM.bg forum's theme is the BDSM culture in Bulgaria. We welcome both the BDSM practitioners and fetishists in their personal life and also the BDSM professionals.

2. Each user has the right to use only one alias. The only exception is for members who have submitted a good reason - like creating a separate profile for their shop. The alternative profiles that violate that rule will be deleted and their creators will be sanctioned with the possibility of BAN by IP address. Registering different profiles from the same IP address will be viewed as an attempt to violate that rule.

3. Writing in the forums is preferred to be in Bulgarian. The requirement does not apply for members from abroad who speak English and also for quoting terms and names. If you are writing in Bulgarian and don't have the Cyrillic alphabet installed, use a translator. Avoid writing only in capital letters! Use the default font for writing - it's clear enough.

4. In the BDSM.bg forum we insist on the good tone of communication, the respect between the members and the constructive criticism. Talking in a rude, disrespectful, humiliating, combative, intolerant or threatening manner is absolutely intolerable and such writings will be edited or deleted without warning. The members who violate this rule will be subject to different administrative sanctions. Publishing materials that break or incite the breaking of the current laws in Bulgaria will lead to their deletion.

4.1. Publishing personal or unverified information about members of the forum or people who are not members is unacceptable.

4.2. You have the right to share your own personal information, but the risk and responsibility for this decision are entirely your own. Noone from the BDSM.bg team (administrators, moderators, etc.) bears responsibility for any potential unwanted consequences from this decition. It is strongly recommended that you do not publish your own personal information in places that are accessible for all forum users or ones that are not selected by you!

5. Before you start a new tоpic, use the search function to make sure that there isn't already such a topic or a similar one. The forum administrators and moderators reserve their right to merge or delete repetitive topics.

6. The forums administration does not approve of breaking the copyright law. We encourage you not to publish direct links to materials that break the copyright law or asking for such links in the forum. The information in the forum may not be quoted without the express permission from a BDSM.bg administrator or the author of the post and you must give credit to the source of the information - in this case the BDSM.bg forum and the author. The quote must be accompanied by a link to the forum. Any other cases of sharing information from the forum without the express written permission from the BDSM.bg administration is forbidden and will be treated as a violation of article 97 from the copyright law. The forum is a subject of copyright under the copyright law.

7. The forum administration will attepmt to promptly remove or edit every harmful or law breaking material, it's not possible for all posts to be viewed immediately. In this sense the posts in the forum express the opinion of the member who has posted them and the forum administration is not responsible for their contents.

8. A goal of BDSM.bg is to provide an opportunity for everyone to share their thoughts and experience, and to communicate with the other members - the information should be for everyone. Everyone is welcome to share information, to meet like-minded people and to create valuable materials.

9. The posts with serious grammar errors may be edited by the BDSM.bg team. Should the posts be in the wrong section, they may be moved without warning. Subject to moderation may be topics and posts with unclear title or content. You will be notified only if your post is deleted.

10. The information on the website http://www.bdsm.bg and it's forum comes from the personal experience of individual people, translations from other articles and other sources. What works for someone may not be safe for you. If you are using this information, you are doing so on your own risk and it's your responsibility.

11. The first 10 posts of newly registered members will be examined by a moderator before they are posted in order to protect the forum from spam bots and to make sure that the new members will learn the forum rules.

11.1 Members with more than 10 posts will be allowed to post without a preliminary check from a moderator.

11.2 All the members are responsible for following the rules. The posts may be edited or deleted by a moderator regardless if they have had to be checked by a moderator before posting.

12. Spam (or posting meaningless comments; posts with no relation to the topic) is not welcome in the forum and such posts will be deleted and their authors will be treated according to the forum rules.

In regard to the private messages, the chat and the acquaintanceship on the website.:

13. The communication etiquette in the BDSM.bg forum requires that you approach new acquaintances in a respectful and civilized manner like it is expected of you in your life outside the BDSM community. That means:

13.1 You should carefully read the information in your new acquaintance's profile before you approach them. By doing this you may learn their interests and their preferred BDSM role. This will spare you from addressing someone as "Master" when they have clearly noted themselves as a "submissive", etc.

13.2 You shouldn't begin a verbal BDSM play before you receive the other person's consent to play this way.

13.3 Don't send your pictures if you haven't got the other person's consent to receive them and if they have not been asked for.

13.4 Don't flood the other person with messages if they haven't answered you and don't hold them accountable when they read and answer your messages.

13.5 Don' insist that your communication continues if the other person doesn't want that or doesn't answer you.

_____________________________________________________________________________________

14. Breaking one or more of the forum rules will be sanctioned with up to two warnings before the user gets banned from using the forum for a set amount of time. Systematically violating of the rules may lead to deletion of the user's profile and a permanent ban. The BDSM.bg team aims to maintain the forum as a quality environment for communication and we will enforce these rules strictly. Please inform us if you see a member violating the rules so that we may take measures and maintain everyone's comfort.

15. The decisions of the BDSM.bg administration may not be challenged.
0 x

Върни се в “За форума - about the forum”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост