Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Фетиш и BDSM парти

28/12/2019 @ 9:30 pm - 29/12/2019 @ 4:00 am

English version below
 
На 28.12.2019 (събота) в клуб „Три уши“ в София екипът на BDSM.bg организира фетиш и BDSM парти.
 
Визията ни е да създадем интимна и безопасна атмосфера, в която свободно да изразим своите фетиш и BDSM интереси сред сходно мислещи хора.
 
Осланяме се на опита ни като организатори на 10-тина фетиш и плей партита и гости на много други в България и чужбина, и ще се погрижим за комфорта ви с тематична и предразполагаща към палуване и мърсуване музика, задушевна обстановка и стриктно отстоявани правила.
 
Ще имате възможност да видите/пробвате различни редки уреди, с които ще оборудваме клуба – клетка, разнообразни окови, усмирителни ризи и качулки, затвор от един прът (one bar prison) неустоимият срещу свършване sybian уред, флогъри, бичове и много други.
 
Ще можете да използвате и няколко точки за увисване от тавана.
 
Донесете и ваши аксесоари/уреди 🙂 Всичко палаво ще бъде добре прието.
 
Вълнуваме се от възможността да ви вдъхновим чрез чувствената игра с връзване в японски BDSM стил между Teddy и партньорката му Laerien. Teddy също ще е на разположение да помогне на смелите сред вас да усетят лично чувството от връзването с въже.
 
Ако това ще е първото ви фетиш парти, не се притеснявайте да дойдете. Целта ни е да ви въведем във фетиш и BDSM културата цивилизовано и без очакване да сте активни. Няма да има екстремни изпълнения и това, което можете да очаквате е:
– Никой няма да ви кара да правите каквото и да е. Ако някой се опита, кажете ни и ще се погрижим.
– Да срещнете нормални и адекватни хора, с които можете да общувате на теми-табу и да създадете нови познанства. Възможно е и да срещнете и потенциални партньори.
– Да обогатите разбиранията си за фетиш и BDSM културата по-пълноценно наживо, от колкото в интернет. Ако имате въпроси, питайте ни смело. За нас е приятно да споделяме опита и визията ни с нови хора.
– Ще можете да наблюдавате спокойно отстрани с напитка или да се възползвате активно от възможностите за общуване, експерименти и игра.
 
За да могат всички гости да се чувстват на правилното място, имаме стриктен дрес код: латекс, PVC, кожа, официални костюми, бельо, кросдрес, секси и провокативно облекло, униформи, косплей облекла с фетиш заряд или друго, което изразява вашите фетиш предпочитания. Ако нямате никакво палаво облекло, можете да се облечете елегантно, но в този случай задължително в черно! Хора, облечени в ежедневни дрехи, дънки, анцузи, кецове и т.н. ще бъдат помолени да се преоблекат подходящо и да дойдат отново. Ще има съблекалня, за да можете да се облечете палаво директно в клуба. Само една е. За това облчете каквото можете вкъщи, а останалото запазете за клуба.
 
Правила на поведение:
1. Не пипайте хора и аксесоарите (уредите) им без разрешение
2. „Не“ означава не. Винаги.
3. Не снимайте и не обезпокоявайте останалите със светещи екрани
4. Не се месете в чужда игра без да бъдете поканени
5. Уважавайте всички като равни. Можете да влезете в BDSM роля с друг гост само с тяхното съгласие. Допитайте се към доминиращия партньор, ако искате да взаимодействате с неговия подчинен.
6. Не ставайте видимо пияни
7. Не пушете в клуба
8. Ако видите да се случва нещо обезпокояващо, информирайте организаторите или охраната. Не се намесвайте директно
 
Гостите, които нарушават тези правила, ще бъдат помолени да напуснат.
 
Партито е само за пълнолетни!
 
Адресът на клуба е ул. „Три Уши“ 1. Начало: 21:30ч. Край: 04:00ч.
 
Вход: 15лв
 
Ако имате въпроси, не се притеснявайте да ни питате. Ще се радваме да ви помогнем. За връзка пишете ни на email: events@bdsm.bg
 
 
English version
 
On December 28, 2019 (Saturday) at “Tri Ushi” (“Три уши”) club in Sofia, the team behind BDSM.bg is organizing a fetish and BDSM party.
 
Our vision is to create intimate and safe atmosphere in which we can freely express our fetish and BDSM interests with like-minded people.
 
We rely on our experience as organizers of about 10 fetish and play parties and participants in many others both in Bulgaria and abroad and we will take care of your comfort with thematic and kink-inspiring music, cosy atmosphere and strictly imposed rules.
 
You will have the opportunity to see and/or try a variety of rare devices that we will equip the club with – a cage, a selection of shackles, straitjackets and hoods, one bar prison, the irresistable Sybian device, floggers, whips and many others.
 
You will also be able to use a few suspension points from the ceiling.
 
Bring your own accessories and devices 🙂 Everything kinky is more than welcome.
 
We are excited about the opportunity to inspire you with a sensual shibari/BDSM performance from Teddy and his partner Laerien. Teddy will also be ready to help anyone brave enough to personally experience the sensation of being tied with a rope.
 
Even if this is your first fetish party, don’t be afraid to come. Our goal is to introduce you to the fetish and BDSM culture in a civilized manner and there will be no expectations of you to participate. There will be no extreme performances. What you can expect is the following:
 
– No one will force you to do anything. If anyone tries, let us know and we will take care of it.
– To meet sensible, adequate individuals with whom you can communicate on topics otherwise considered taboo, make friends with or even meet potential partners.
– To expand your knowledge on the fetish and BDSM culture with a live event, rather than from the Internet. If you have any questions we will be more than happy to answer them. We take joy in sharing our experience and vision with new people.
– To watch comfortably from the sides with a drink or take the opportunity to communicate, experiment and play.
 
The event has a strict dress code to ensure that every guest feels in the right place: latex, PVC, leather, formal wear, lingerie, crossdressing, otherwise sexy or provocative clothing, uniforms, cosplay with fetish undertones or anything else that expresses your fetishes. If you don’t have any kinky clothing, you can also come dressed elegantly but strictly in black! Anyone who comes in everyday clothes like jeans, tracksuits, sneakers, etc. will be asked to change appropriately and come again. There will be a dressing room which you can use to change into your kinky things there but it is only one so we politely ask to put on everything inconspicuous at home.
 
Rules of conduit:
 
– Don’t touch people or their accessories and devices without explicit permission.
– “No” means no. Always.
– Don’t take pictures or bother people with the glowing screens of your phones.
– Don’t interfere with other people playing without being invited.
– Respect others as your equals. You can take a BDSM role with another guest only with their explicit consent. Ask the Dominant partner if you want to interact with their submissive.
– Don’t get visibly drunk.
– Don’t smoke in the club.
– If you see something disturbing happening, please inform the organizers or the security. Don’t try to interfere directly.
 
Guests that break the rules will be asked to leave.
 
The party is strictly adult-only.
 
The address of the club is 1 Tri Ushi street. We start at 21:30 and end at 04:00.
 
Entrance fee: 15 BGN
 
If you have any questions, don’t hesitate to ask. We will be happy to help. Forward any inquiries to email: events@bdsm.bg

Details

Start:
28/12/2019 @ 9:30 pm
End:
29/12/2019 @ 4:00 am
Event Tags:
, , , , , , , , ,

Venue

Клуб 3 Уши / 3 Ushi club
ул. 3 Уши No1 / 1 "3 ushi" str.
София / Sofia, България
+ Google Map