Фетиш и BDSM парти – София, 28.5.22

English version below

(Молим ви да се информирате добре за дрес кода и правилата на партито! Не искаме да пропуснете партито заради недоразумение!)

На 28.5.2022 (събота) в Парти Зала “Контраст 2” в София екипът на BDSM.bg отново организира фетиш и BDSM парти.

Визията ни е да създадем интимна и безопасна атмосфера, в която свободно да изразим своите фетиш и BDSM интереси сред сходно-мислещи хора.

Осланяме се на опита ни като организатори на над 20 фетиш и плей партита и гости на много други в България и чужбина, и ще се погрижим за комфорта ви с тематична и предразполагаща към палуване и мърсуване музика, задушевна обстановка и стриктно отстоявани правила.

Ще имате възможност да пробвате различни редки уреди, с които ще оборудваме клуба – разнообразни окови, усмирителни ризи и качулки, рамки за връзване, носещият луди оргазми sybian уред, секс машина, затвор от един прът (one bar prison), флогъри, бичове, електро-стимулиращи уреди и много други.

Ще можете да използвате и бамбукова греда за увисване.
 
Донесете ваши аксесоари/уреди също! Всичко палаво е желано.
 
Ще предоставим светещи гривни за тези от вас, които искат да сигнализират, че са отворени да играят с нови партньори на партито или поне да обсъдят игра.
 
Ако това ще е първото ви фетиш парти, не се притеснявайте да дойдете. Ще ви въведем във фетиш и BDSM културата цивилизовано и без очакване да сте активни. Няма да има екстремни изпълнения и това, което можете да очаквате е:
 
– Никой няма да ви кара да правите каквото и да е. Ако някой се опита, кажете ни и ще се погрижим.
– Да срещнете нормални и адекватни хора, с които можете да общувате на теми-табу и да създадете нови познанства. Възможно е и да срещнете и потенциални партньори.
– Да обогатите разбиранията си за фетиш и BDSM културата по-пълноценно на живо, отколкото в интернет. Ако имате въпроси, питайте ни смело. За нас е приятно да споделяме опита и визията си с нови хора.
– Ще можете да наблюдавате спокойно отстрани с напитка или да се възползвате активно от възможностите за общуване, експерименти и игра.
 
Внимание!
За да могат всички гости да се чувстват на правилното място, ще отстояваме стриктно дрес кода ни:
латекс, PVC, кожа, официални костюми, бельо, кросдрес, секси и провокативно облекло, униформи, косплей облекла с фетиш заряд или друго, което изразява вашите фетиш предпочитания.
 
Ако нямате никакво палаво облекло, можете да се облечете елегантно, но в този случай задължително в черно! Хора, облечени в ежедневни дрехи, дънки, анцузи, кецове, тениски и т.н. ще бъдат помолени да се преоблекат подходящо и да дойдат отново или да се съблекат по бельо или голи.
 
Ще има съблекалня, за да можете да се облечете палаво директно в клуба. Само една е. За това облечете каквото можете вкъщи, а останалото запазете за залата.
 
Правила на поведение:
1. Не пипайте хора и аксесоарите (уредите) им без разрешение!
2. „Не“ означава не. Винаги!
3. Не снимайте и не обезпокоявайте останалите със светещи екрани!
4. Ако искате да ви бъде направена снимка по време на ваша игра, обърнете се към Silent Teddy Bear. Той ще се погрижи да ви снима с вашия телефон или неговия (по ваше предпочитание) така, че никой друг гост да не бъде видим.
5. Не се месете в чужда игра без да бъдете поканени!
6. Спазвайте уважителна дистанция от играта на другите и не правете шумни коментари по техен адрес!
7. Уважавайте всички като равни! Можете да влезете в BDSM роля с друг гост само с тяхното съгласие. Допитайте се към доминиращия партньор, ако искате да взаимодействате с неговия подчинен!
8. Не ставайте видимо пияни!
9. Не пушете в залата!
Ако видите да се случва нещо обезпокояващо, информирайте организаторите или охраната. Не се намесвайте директно!
Гостите, които нарушават тези правила, ще бъдат помолени да напуснат.
 
Партито е само за пълнолетни!
 
Адресът на залата е ул. „Никола Мушанов“ 231. Начало: 21:30ч. Край: 04:00ч. Вратите затварят в 23:30ч. Ще можете да си тръгнете по всяко време, но след 23:30 няма да приемаме гости.
До клуба се стига през квартала покрай детската градина. Директно от булеварда няма да можете да стигнете до клуба, или ще трябва да прескачате ограда.
 
Важно!
Партито изисква предварителна регистрация!
Заявете вашето участие чрез имейл до events@bdsm.bg
Можете да доведете +1 или +2ма партньори, за поведението на които, ще очакваме поемете отговорност. Ако ви няма в списъка ни с гости, няма да ви допуснем на партито.
 
Вход: 40лв
 
Входът включва свободно потребление на безалкохолни напитки и храна (типична за парти), които ще бъдат осигурени за събитието. Ако желаете да консумирате нещо специфично за пиене и ядене, можете да си донесете, но алкохолът е нежелан.
 
Гардеробът ни е на видимо място, но без охрана. За това не носете излишни пари или вещи, за които да мислите.
 
Ако имате въпроси, не се притеснявайте да ни питате по същите канали. Ще се радваме да ви помогнем.

–––-

English version

(Please inform yourself about our rules and dress code! We have made important changes and we don’t want you to miss the party due to a misunderstanding!)
 
On May 28, 2022 (Saturday) at Contrast 2 Party Hall in Sofia, the team behind BDSM.bg is organizing another fetish and BDSM party.
 
Our vision is to create an intimate and safe atmosphere in which we can freely express our fetish and BDSM interests with like-minded people.
 
We rely on our experience as organizers of 20+ fetish and play parties and participants in many others both in Bulgaria and abroad and we will take care of your comfort with thematic and kink-inspiring music, cozy atmosphere and strictly imposed rules.
 
You will have the opportunity to try a variety of rare devices that we will equip the club with – a selection of shackles, straitjackets and hoods, the bringer of wild orgasms sybian device, a fucking machine, one bar prison, bondage frames, floggers, whips, electro-stimulating devices and many others.
You will also be able to use a bamboo suspension beam.
 
Bring your own accessories and devices 🙂 Everything kinky is welcome and wanted.
 
We will provide glowing wrist bands for those of you who want to signal to others that you are open to playing with new partners or at least discuss play at the party.
 
If this is your first fetish party, don’t be afraid to come. We will introduce you to the fetish and BDSM culture in a civilized manner and there will be no expectations of you to participate. There will be no extreme performances. What you can expect is the following:
– No one will force you to do anything. If anyone tries, let us know and we will take care of it.
– To meet sensible, adequate individuals with whom you can communicate on topics otherwise considered taboo, make friends with or even meet potential partners.
– To expand your knowledge on the fetish and BDSM culture with a live event, rather than from the Internet. If you have any questions we will be more than happy to answer them. We take joy in sharing our experience and vision with new people.
– To watch comfortably from the sides with a drink or take the opportunity to communicate, experiment and play.
 
Attention!
The event has a strict dress code to ensure that every guest feels in the right place and this time we will be adamant about it:
Latex, PVC, leather, formal wear, lingerie, crossdressing, otherwise sexy or provocative clothing, uniforms, cosplay with fetish undertones or anything else that expresses your fetishes.
 
If you don’t have any kinky clothing, you can also come dressed elegantly but strictly in black!
 
Anyone who comes in everyday clothes like jeans, tracksuits, sneakers, t-shirts, etc. will be asked to change appropriately and come again or strip to underwear or naked.
 
There will be a dressing room which you can use to change into your kinky things there but it is only one so we politely ask to put on everything inconspicuous at home.
 
Rules of conduct:
1. Don’t touch people or their accessories and devices without explicit permission!
2. “No” means no. Always!
3. Don’t take pictures or bother people with the glowing screens of your phones!
4. If you want to have a picture taken of you, ask Silent Teddy Bear. He will take the picture with your phone or his (your decision) in a way that no other guest is visible.
5. Don’t interfere with other people playing without being invited!
6. Keep a respectful distance from those who are playing and don’t make loud comments about them!
7. Respect others as your equals! You can take a BDSM role with another guest only with their explicit consent. Ask the Dominant partner if you want to interact with their submissive!
8. Don’t get visibly drunk!
9. Don’t smoke in the hall!
 
If you see something disturbing happening, please inform the organizers or the security. Don’t try to interfere directly!
Guests that break the rules will be asked to leave.
 
The party is strictly adult-only.
 
The address of the party hall is 231 Nikola Mushanov street. We start at 21:30 and end at 04:00. The doors close at 23:30 so don’t be late! You can leave at any time, but we won’t accept guests after 23:30.
You can reach the club by going through the neighborhood around the kinder garden. You won’t be able to walk in directly from the boulevard or you will have to jump the curb fence.
 
Important!
Attending the party requires registration!
You may bring with you one or two partners, for the behavior of which we expect you to bear responsibility. Please note in your message whether you are coming with a +1 or +2. We will accept at the party only registered participants and their company.
Please sign up via email to events@bdsm.bg
 
Entrance fee: 40 BGN
The fee includes soft drinks and snacks that will be available at the venue. If you want to drink or eat something particular, feel free to bring it, but alcohol is unwanted.
The clothes hangers are in a visible place, but without a guard so don’t bring unnecessary money and valuables to keep in mind.
If you have any questions, don’t hesitate to ask using the same channels. We will be happy to help.