Фетиш и BDSM парти, София, 17.10.20 \ Fetish & Play party, Sofia, 17th Oct

English version below

(Молим ви да се информирате добре за дрес кода и правилата на партито! Въвели сме важни промени и не искаме да пропуснете партито заради недоразумение)

На 17.10.2020 (събота) в Парти Зала “Контраст 2” в София екипът на BDSM.bg отново организира фетиш и BDSM парти.

Визията ни е да създадем интимна и безопасна атмосфера, в която свободно да изразим своите фетиш и BDSM интереси сред сходно мислещи хора.

Осланяме се на опита ни като организатори на над 10 фетиш и плей партита и гости на много други в България и чужбина, и ще се погрижим за комфорта ви с тематична и предразполагаща към палуване и мърсуване музика, задушевна обстановка и стриктно отстоявани правила.

Ще имате възможност да видите/пробвате различни редки уреди, с които ще оборудваме клуба – клетка, разнообразни окови, усмирителни ризи и качулки, затвор от един прът (one bar prison) неустоимият срещу свършване sybian уред, вакуумно легло, флогъри, бичове и много други.

Ще можете да използвате и точка за увисване.

Донесете и ваши аксесоари/уреди. Всичко палаво ще бъде добре прието.

Планирали сме игри, в които ще можете да се включите – например измъкване от връзване с въже за определено време.

За тези от вас, които искат да сигнализират, че са отворени да играят с нови партньори на партито, ще ви предоставим червени гривни, които можете да носите.

Ако това ще е първото ви фетиш парти, не се притеснявайте да дойдете. Целта ни е да ви въведем във фетиш и BDSM културата цивилизовано и без очакване да сте активни. Няма да има екстремни изпълнения и това, което можете да очаквате е:

– Никой няма да ви кара да правите каквото и да е. Ако някой се опита, кажете ни и ще се погрижим.

– Да срещнете нормални и адекватни хора, с които можете да общувате на теми-табу и да създадете нови познанства. Възможно е и да срещнете и потенциални партньори.

– Да обогатите разбиранията си за фетиш и BDSM културата по-пълноценно на живо, отколкото в интернет. Ако имате въпроси, питайте ни смело. За нас е приятно да споделяме опита и визията си с нови хора.

– Ще можете да наблюдавате спокойно отстрани с напитка или да се възползвате активно от възможностите за общуване, експерименти и игра.

Внимание!

За да могат всички гости да се чувстват на правилното място, ще отстояваме по-стриктно дрес кода ни:

Латекс, PVC, кожа, официални костюми, бельо, кросдрес, секси и провокативно облекло, униформи, косплей облекла с фетиш заряд или друго, което изразява вашите фетиш предпочитания. Ако нямате никакво палаво облекло, можете да се облечете елегантно, но в този случай задължително в черно!

Хора, облечени в ежедневни дрехи, дънки, анцузи, кецове, тениски и т.н. ще бъдат помолени да се преоблекат подходящо и да дойдат отново. Ще има съблекалня, за да можете да се облечете палаво директно в клуба. Само една е. За това облечете каквото можете вкъщи, а останалото запазете за залата.

Правила на поведение:

– Не пипайте хора и аксесоарите (уредите) им без разрешение

– „Не“ означава не. Винаги.

– Не снимайте и не обезпокоявайте останалите със светещи екрани

– Не се месете в чужда игра без да бъдете поканени

– Уважавайте всички като равни. Можете да влезете в BDSM роля с друг гост само с тяхното съгласие.

– Допитайте се към доминиращия партньор, ако искате да взаимодействате с неговия подчинен.

– Не ставайте видимо пияни

– Не пушете в залата

– Ако видите да се случва нещо обезпокояващо, информирайте организаторите или охраната. Не се намесвайте директно

Гостите, които нарушават тези правила, ще бъдат помолени да напуснат.

Партито е само за пълнолетни!

Адресът на залата е ул. „Никола Мушанов“ 231.

Начало: 21:30ч. Край: 04:00ч.

Вратите затварят в 23:30ч. Ще можете да си тръгнете по всяко време, но след 23:30 няма да приемаме гости.

Гледка от google street view към клуба, за да ви улесним да го намерите. Можете да намерите места за паркиране или да дойдете с такси встрани зад клуба:

https://bit.ly/33e3mHp

Важно!

Партито изисква предварителна регистрация!

Можете да доведете с вас един или двама партньори, за поведението на които, очакваме да носите отговорност. В съобщението си отбележете дали сте с +1 или +2. Ще допускаме в клуба единствено регистрирани посетители и придружители.

Молим да заявите вашето участие като изпратите имейл на events@bdsm.bg

Ако имате въпроси, не се притеснявайте да ни питате по същиq канал. Ще се радваме да ви помогнем.

Вход: 20лв

Входът включва свободно потребление на безалкохолни напитки, които ще бъдат осигурени за събитието. Ако желаете да консумирате алкохол или нещо друго за пиене и ядене, можете да си донесете.

Няма да има платен бар, а закачалките за дрехи не са охраняеми. За това не носете излишно много пари.

––––––

English version

(Please inform yourself about our rules and dress code! We have made important changes and we don’t want you to miss the party due to a misunderstanding)

On October 17, 2020 (Saturday) at Contrast 2 Party Hall in Sofia, the team behind BDSM.bg is organizing a fetish and BDSM party again.

Our vision is to create an intimate and safe atmosphere in which we can freely express our fetish and BDSM interests with like-minded people.

We rely on our experience as organizers of 10+ fetish and play parties and participants in many others both in Bulgaria and abroad and we will take care of your comfort with thematic and kink-inspiring music, cosy atmosphere and strictly imposed rules.

You will have the opportunity to see and/or try a variety of rare devices that we will equip the club with – a cage, a selection of shackles, straitjackets and hoods, one bar prison, the irresistible Sybian device, a vacuum bed, floggers, whips and many others.

You will also be able to use a suspension point.

Bring your own accessories and devices Everything kinky is more than welcome.

We have planned games that you can participate in – like escaping rope bondage within a certain amount of time.

For those of you who want to signal to others that you are open to playing with new partners at the party, we will provide red wrist bands that you can wear for that purpose.

If this is your first fetish party, don’t be afraid to come. Our goal is to introduce you to the fetish and BDSM culture in a civilized manner and there will be no expectations of you to participate. There will be no extreme performances. What you can expect is the following:

– No one will force you to do anything. If anyone tries, let us know and we will take care of it.

– To meet sensible, adequate individuals with whom you can communicate on topics otherwise considered taboo, make friends with or even meet potential partners.

– To expand your knowledge on the fetish and BDSM culture with a live event, rather than from the Internet. If you have any questions we will be more than happy to answer them. We take joy in sharing our experience and vision with new people.

– To watch comfortably from the sides with a drink or take the opportunity to communicate, experiment and play.

The event has a strict dress code to ensure that every guest feels in the right place and this time we will be more adamant about it:

Latex, PVC, leather, formal wear, lingerie, crossdressing, otherwise sexy or provocative clothing, uniforms, cosplay with fetish undertones or anything else that expresses your fetishes. If you don’t have any kinky clothing, you can also come dressed elegantly but strictly in black!

Anyone who comes in everyday clothes like jeans, tracksuits, sneakers, t-shirts, etc. will be asked to change appropriately and come again. There will be a dressing room which you can use to change into your kinky things there but it is only one so we politely ask to put on everything inconspicuous at home.

Rules of conduit:

– Don’t touch people or their accessories and devices without explicit permission.

– “No” means no. Always.

– Don’t take pictures or bother people with the glowing screens of your phones.

– Don’t interfere with other people playing without being invited.

– Respect others as your equals. You can take a BDSM role with another guest only with their explicit consent. Ask the Dominant partner if you want to interact with their submissive.

– Don’t get visibly drunk.

– Don’t smoke in the hall.

– If you see something disturbing happening, please inform the organizers or the security. Don’t try to interfere directly.

Guests that break the rules will be asked to leave.

The party is strictly adult-only.

The address of the party hall is 231 Nikola Mushanov street. We start at 21:30 and end at 04:00. The doors close at 23:30 so don’t be late! You can leave at any time, but we won’t accept guests after 23:30.

A view towards the club from google street view for your your convenience in finding it. You can find parking spots or come by taxi at the side behind the club:

https://bit.ly/33e3mHp

Important!

Attending the party requires registration!

You may bring with you one or two partners, for the behavior of which we expect you to bear responsibility. Please note in your message whether you are coming with a +1 or +2. We will accept at the party only registered participants and their company.

Please sign up via email to events@bdsm.bg

If you have any questions, don’t hesitate to ask using the same channel. We will be happy to help.

Entrance fee: 20 BGN

The fee includes soft drinks that will be available at the venue. If you want to drink alcohol or eat something you prefer, feel free to bring it.

There won’t be a bar to puchase paid drinks at and the clothes hangers aren’t guarded so we recommend that you don’t bring a lot of money with you.